Privacy

UPRAVLJANJE Z OSEBNIMI PODATKI

Ta dokument opisuje obdelavo osebnih podatkov uporabnikov teh spletnih strani. Ta informacije v smislu člena 13 zakonskega dekreta št. 196/2003 (Kodeks o varstvu osebnih podatkov) je namenjena vsem, ki interagirajo z omrežno dostopnimi spletnimi storitvami v okvir spletnega naslova: http://www.skedenj.net

Informacije se nanašajo izkljucno na to domeno in ne krijejo katerekoli druge domene, dosežene preko povezav. Z obiskom zgoraj navedenega spletnega mesta implicitno pristajate na pogoje uporabe, opisane v tem dokumentu.

OBDELOVALEC PODATKOV

Pri obisku tega spletnega mesta se lahko pridobijo in obdelujejo osebni podatki, preko katerih se določi ali se lahko določi istovetnost obiskovalca. Obdelovalec podatkov je: Aljoša Novak  s sedežem v Mačkolje 55  34018 Dolina (TS).

KRAJ OBDELAVE

Obdelave, ki izhajajo iz obiskov tega spletnega mesta, na zgoraj navedem naslovu opravlja izključno za obdelavo odgovorno tehnično osebje ali občasno drugo osebje, ki izvaja vzdrževanje sistemov.

ZVRSTI OBDELANIH PODATKOV

Informacijski sistemi in programska oprema, ki služijo delovanju tega spletnega mesta, med običajnim delovanjem pridobijo nekatere tipologije osebnih podatkov, katerih prenos je impliciten pri uporabi internetnih komunikacijskih protokolov.

Te informacije se ne zbirajo z namenom, da se jih poveže z istovetnostjo posameznega obiskovalca, a po svoji naravi lahko preko obdelave in združevanja privedejo ali pomagajo privesti do identifikacije uporabnika v povezavi s podatki, ki jih hranijo drugi subjekti.

Ta kategorija podatkov vkljucuje IP adrese ali domene računalnikov, preko katerih se uporabniki povezujejo na spletno mesto, spletne naslove priklicanih strani ali datotek, dan in uro povezave, uporabljeno HTTP metodo, dimenzijo priklicane datoteke, številčno oznako statusa odgovora s strani strežnika in druge parametre glede obiskovalčevega operacijskega sistema in računalniškega okolja.

Ti podatki se uporabljajo samo za pridobivanje anonimnih statistik o spletnem mestu in preverjanje pravilnosti njegovega delovanja. Te podatke je tudi mogoče uporabljati za ugotavljanje odgovornosti v primeru informatskih kršitev.

PROSTOVOLJNO POSREDOVANI PODATKI

Neobvezno, izrecno in prostovoljno pošiljanje sporocil na naslove elektronske pošte domene ali domen spletnega mesta predpostavlja pristanek k pridobitvi naslova pošiljatelja, kar je potrebno da se na sporočilo lahko odgovori, in vseh drugih v sporočilu vkljucenih podatkov.

PIŠKOTI

Iz spletnega mesta ne pridobivamo osebnih podatkov obiskovalca. Piškotov ne uporabljamo za posredovanje informacij osebne narave. Trajnih piškotov ali drugih sistemov sledenja obiskovalcem ne uporabljamo.

Uporaba piškotov za identifikacijo seje (ki se ne trajno zapišejo na uporabnikovem racunalniku in izginejo, ko se brskalnik zapre), je strogo omejena na prenos identifikatorja sej (sestavljena iz niza nakljucnih števil, ki ga je strežnik samodejno ustvari), ki je potreben, da se omogoči varen in učinkovit obisk spletnega mesta.

Piškotki seje, ki se uporabljajo na tem spletnem mestu, ne uporabljajo drugih tehnologij, ki bi lahko ogrozile zasebnost uporabnikov in ne omogočajo pridobitve osebnih identifikacijskih podatkov.

NEOBVEZNO POSREDOVANI PODATKI

Poleg navigacijskih podatkov lahko obiskovalec svobodno odloči če posreduje osebne podatke, predvidene v spletnih obrazcih ali na kontaktni strani, da zaprosi za informacije.

Njihova odsotnost lahko onemogoci izpolnitev prošnje.

METODE OBDELAVE

Osebni podatki se obdelujejo z avtomatskimi orodji dokler se doseže namen, zaradi katerega so bili zbrani.Posebni varnostni ukrepi preprečijo izgubo podatkov ter nedovoljen ali nepravilen in nepooblaščen dostop do njh.

UPORABNIKOVE PRAVICE

Osebe, katerih osebne podatke hranimo, imajo pravico kadarkoli pridobiti potrditev o obstoju teh podatkov in izvedeti vsebino in izvor podatkov, preveriti njihovo točnost ali zahtevati njihovo vključevanje, posodabljanje, popravilo in blokiranje (glej čl. 7 zakona 196/2003). V skladu z istim členom imajo pravico zahtevati preklic, anonimno preoblikovanje ali blokiranje podatkov, zbranih v nasprotju z zakonom, in nasprotovati – iz upravičenih razlogov – njihovi obdelavi. Tovrstno zahtevo se pošlje obdelovalcu podatkov: Aljoša Novak  s sedežem v Mačkolje 55  34018 Dolina (TS). Ta dokument je Izjava o varovanju osebnih podatkov tega spletnega mesta in se ga bo redno posodabljalo in izpolnjevalo.

Privacy Policy

In this page the processing of personal data of users of this site is described. This information is supplied as per article 13 of Legislative Decree No. 196/2003 (Code on the protection of personal data) to those who interact with network accessible web services starting from the address: http://www.skedenj.net The information applies to this domain only and not to any other domain reached via hypertextual links. By visiting the website above you are accepting the Terms of Use described in this Privacy Policy.

DATA PROCESSOR

Following interaction with this domain personal data that identifies or might identify the visitor may be processed. The data processor controller is: Aljoša Novak  s sedežem v Mačkolje 55  34018 Dolina (TS).

PLACE OF TREATMENT

Treatments related to the services on this domain are at the above premises and are only handled by technical staff in charge of processing, or others charged with occasional maintenance. No data from the web service is communicated or spread to third parties. Personal data provided by users who request dispatch of informative material are used only to perform the service or assistance requested.

TYPES OF DATA PROCESSED

IT systems and software procedures used to operate this website or other internet services do acquire during their normal operation some personal data, whose transmission is implicit in the use of internet communication protocols.

This information is not collected to be associated with specific users, but by their very nature could, through processing and association with data held by third parties, identify or help to identify the user.

This information includes IP addresses or domain names of computers used by users connecting to the domain, URI (Uniform Resource Identifier) of requested resources, time of request, methods used to submit the request to the server, the file size obtained in response, the numerical code indicating the status of response from the server and other parameters regarding the visitor’s operating system and computer environment.

These data are only used to obtain anonymous statistical information about the services and to check their correct functioning. The data could be used to ascertain responsibility in case of computer crimes against the server.

VOLUNTARILY PROVIDED DATA

The optional, explicit and voluntary sending of messages to the e-mail addresses listed on this site involves the subsequent acquisition of the sender’s address, necessary to respond to requests, and any other data included in the message.

COOKIES

No personal user data is acquired from the site. We do not use cookies to transmit information of a personal nature, nor persistent cookies of any kind or systems for tracking users.

The use of session cookies (which are not stored permanently on the user’s computer and disappear when the browser is closed) is strictly limited to transmitting session identifiers (consisting of random numbers generated by the server) necessary to enable a safe and efficient site visit.

The session cookies used on this site avoid the use of other technologies that could compromise the privacy of the users and do not allow for the acquisition of personal identification data.

OPTIONAL DATA SUPPLIED

Except for navigational data, the user is free to provide personal data requested in the application forms or indicated on the contact page to request any information.

The absence of said data may prevent the fulfillment of the request.

METHOD OF PROCESSING

Personal data are processed by automated tools for the time necessary to achieve the purposes for which they were collected. Specific security measures are taken to prevent data loss, illicit or incorrect and unauthorized access.

USERS’RIGHTS

The subjects whose personal data are collected have the right at any time to obtain confirmation of the existence of such data and to know their content and origin, verify their accuracy or request their integration, updating or correction and block (see, for completeness, the art. 7 of Leg. Decree 196/2003). According to the same article you have the right to request cancellation, anonymous transformation or blocking of data in violation of the law, and oppose – for legitimate reasons – to their treatment. Applications should be sent to the data processor  to: Aljoša Novak – Mačkolje 55  34018 Dolina (TS).

. This is the Privacy Policy of this site and will be subject to regular updating.

Informativa sulla Privacy (art. 13 D.L. 196/03)

In questo documento sono descritte le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati personali dei visitatori. Questo documento comprende l’informativa resa ai sensi dell’art 13 del D.L 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali – a coloro che interagiscono con i servizi internet dell’azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo: http://www.skedenj.net

L’informativa è resa solo per il presente dominio e non anche per altri siti o domini eventualmente consultati dall’utente tramite collegamento ipertestuale. Visitando il sito web sopra indicato si accettano implicitamente le condizioni descritte nella presente Informativa sulla Privacy.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

A seguito dell’interazione con questo dominio possono essere trattati dati relativi a persone identificate o identificabili. Titolare del trattamento è: Aljoša Novak  s sedežem v Mačkolje 55  34018 Dolina (TS).

LUOGO DI TRATTAMENTO

I trattamenti connessi ai servizi web di questo dominio hanno luogo presso la predetta sede e sono curati solo da personale tecnico dell’Ufficio incaricato del trattamento, oppure da eventuali incaricati di occasionali operazioni di manutenzione. Nessun dato derivante dal servizio web viene comunicato o diffuso a terzi. I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio di materiale informativo sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta.

TIPI DI DATI TRATTATI

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo dominio acquisiscono nel corso del loro normale esercizio alcuni dati personali, la cui trasmissione è implicita nell’uso di protocolli di comunicazione internet.

Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per la loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare l’utente.

In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al server, gli indirizzi delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente.

Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento. I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di reati informatici ai danni del sito.

DATI FORNITI VOLONTARIAMENTE DALL’UTENTE

L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.

COOKIES

Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito. Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono utilizzati cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti.

L’utilizo di cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell’utente e svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del sito.

I cookies di sessione utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e non consentono l’acquisizione di dati personali identificativi dell’utente.

FACOLTATIVITÀ DEL CONFERIMENTO DI DATI

A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire o meno i dati personali riportati nei moduli di richiesta o comunque indicati nella sezione “Contatti” per sollecitare l’invio di informazioni.

Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto.

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione ed il blocco (si veda per completezza l’art. 7 del D.L.s 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di richiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Le richieste vanno rivolte al titolare del trattamento Aljoša Novak  s sedežem v Mačkolje 55  34018 Dolina (TS). La presente costituisce la Privacy Policy di questo sito che sarà soggetta ad aggiornamento periodico.